นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
บริษัทเอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

1. บทนำ

1.1        บริษัทเอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัท”) จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อเป็นแนวทางของบริษัทสำหรับการชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชั่นของบริษัทภายใต้ชื่อ StartDee และบริษัทมีวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีผลบังคับใช้
1.2        บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎระเบียบและนโยบายภายในของบริษัทและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
1.3        บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายและเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความจำเป็นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
1.4        บริษัทระบุวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและจะเก็บข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็น ในกรณีที่วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยหรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกจำกัดโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเกินกว่าข้อจำกัดดังกล่าวท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
1.5        บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นเว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการนั้นหรือเป็นกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้
1.6        บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทบริษัทจะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1.7        บริษัทมีการทบทวนเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความจำเป็นและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงระบบและวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.8        บริษัทจัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและบุคลากรของเราเกี่ยวกับความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานและบุคลากรของบริษัทจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างเหมาะสม
1.9        บริษัทจะตอบสนองต่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสมและรวดเร็วโปรดดูรายละเอียดได้ในนโยบายฉบับนี้หรือติดต่อบริษัทได้ที่รายละเอียดการติดต่อที่แสดงไว้ด้านล่าง

2.         ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล และแหล่งที่มาของข้อมูล

2.1        ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
             
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.2        ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล
             บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
              (1)        ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เลขประจำตัวบัตรประชาชนวัน เดือน ปีเกิด เพศ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย
              (2)        ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาเช่น ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา
              (3)        ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล Line ID
              (4)        ข้อมูลทางการเงิน การชำระเงิน และข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
              (5)        ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท (Communication Data) เช่น บทสนทนาระหว่างท่านกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Call center, Facebook, Line
              (6)        ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกับอินเตอร์เน็ตข้อมูลที่ใช้ในการเข้าระบบ ประเภทและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ที่ใช้ ข้อมูลคุกกี้ การตั้งค่าเขตเวลาประเภทและเวอร์ชั่นของส่วนขยายในบราวเซอร์ (browserplug-in) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
              (7)        ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการของตัวระบุทรัพยากรสากล หรือ URLs ทั้งหมดที่เชื่อมมายังแพลตฟอร์ม ผ่านแพลตฟอร์มและจากแพลตฟอร์มของบริษัท (รวมถึงวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำลังดูหรือมองหาเวลาตอบสนองของหน้าเพจ ปัญหาการดาวน์โหลด ระยะเวลาที่เยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจ ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์บนหน้าเพจ(เช่น การเลื่อน การคลิ๊ก หรือการเคลื่อนที่ของเมาส์) วิธีที่ใช้ในการออกจากหน้าเพจและหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท
              (8)        ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนวิดีโอสื่อการสอนที่ท่านรับชม ระยะเวลาในการรับชมวิดีโอสื่อการสอน และผลการทดสอบของท่านในแต่ละวิชาเป็นต้น

2.3        แหล่งที่มาของข้อมูล
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่
              (1)        ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
              –          ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน  การกรอกแบบฟอร์ม การทำแบบสอบถาม การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
              –          การติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล Line เป็นต้น
              (2)        ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นบริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงซึ่งบริษัทสามารถเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัท เช่น
              –         โรงเรียนของท่านกรณีที่เป็นการสมัครใช้งานผ่านโรงเรียน
              –         ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเพื่อกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดกรณีที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
              –         หน่วยงานราชการ
              –         แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) TikTok Youtube Instagram เป็นต้น
              ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าวรวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
              (3)        ได้รับข้อมูลของบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กับท่าน
              
ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวของท่าน (เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) แก่บริษัท บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับความยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลดังกล่าว (เว้นแต่จะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นอันเป็นข้อยกเว้นของความยินยอม)

3.         วัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
              
บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ฐานการประมวลผลข้อมูล
เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
เพื่อตรวจสอบประวัติการชำระเงินของท่าน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลการชำระเงินแก่ท่าน
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานของท่าน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อส่งการแจ้งเตือนใด ๆ ที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มของบริษัท เช่น แจ้งการอัพเดทสื่อวิดีโอการสอน/แบบฝึกหัด
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อส่งข้อความเกี่ยวกับโปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมอื่นๆ ที่บริษัทจัด การแจ้งเตือนใด ๆ ที่เกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์ม ข่าวสาร รวมถึงส่วนลดอัตราค่าบริการเพื่อประโยชน์แก่ท่าน
 • ความยินยอม
เพื่อติดต่อกลับในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทติดต่อกลับเพื่อแนะนำบริการหรือกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อให้บริการเกี่ยวกับจัดหาข้อมูล เนื้อหา และบริการให้แก่ท่าน ในทำนองบริการหลังการขาย
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อควบคุมคุณภาพของการให้บริการแพลตฟอร์ม
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์ม ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น รายงานผลการทำแบบฝึกหัด ประวัติการเข้าเรียนและวิดีโอสื่อการสอนที่รับชม
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแพลตฟอร์ม เช่น แนะนำคุณลักษณะ/ฟีเจอร์ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม วิธีการใช้งาน และวิธีการชำระเงิน เป็นต้น
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อจัดการและปกป้องธุรกิจและแพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้แพลตฟอร์ม
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อสอบถามประสบการณ์ และความพึงพอใจในการใช้งานแพลตฟอร์มจากท่าน และ/หรือ จากผู้ปกครองของท่าน รวมถึงรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อวิจัย ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ ฟีเจอร์ และเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำแบบสำรวจ แบบสอบถาม และ/หรือ สถิติใด ๆ เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตรงตามความต้องการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น (เช่น การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม) ตลอดจนใช้เพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความเหมาะสม
 • ความยินยอม
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน (เช่น ติดตามผลการสมัครบริการ ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ ตอบข้อสงสัย และจัดการข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทให้แก่ท่าน เป็นต้น) รวมกับข้อบริการหลังการขาย
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือ นโยบายฉบับนี้แก่ท่าน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของท่านกับสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ตามความประสงค์ของท่าน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของบริษัทกับบุคคลภายนอก
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อส่งเอกสารหรือพัสดุอื่น ๆ ให้แก่ท่าน เช่น หลักฐานการชำระเงิน ประกาศนียบัตรสำหรับกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วม (ถ้ามี)
 • การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ หรือศาล
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อให้การทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งกิจการ หรือ การควบรวมกิจการ หรือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4.         การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

              4.1        เนื่องจากบริษัทใช้บริการคลาวด์ของผู้ให้บริการในต่างประเทศได้แก่ Amazon WebServices (AWS) และ Google CloudPlatform (GCP) เพื่อการให้บริการแพลตฟอร์มดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศของผู้ให้บริการนั้นเพื่อการจัดเก็บและประมวลผลทั้งนี้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เทียบเท่าตามที่กฎหมายในประเทศได้กำหนดเอาไว้
              4.2        เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทในเครือของบริษัทรวงกูรู พีทีอี จำกัด (“รวงกูรู”) ซึ่งรวงกูรูดำเนินการในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ดังนั้น บริษัทจึงอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประเทศปลายทางดังกล่าวเพื่อการดำเนินงานเท่าที่จำเป็นตามฐานการปฏิบัติตามสัญญาและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกหรือแพ็คเกจการใช้งานการแก้ไขปัญหาการใช้งานและบริการหลังการขายตามข้อเรียกร้องของท่าน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์ที่เป็นประเทศปลายทางที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เทียบเท่าตามที่กฎหมายในประเทศได้กำหนดเอาไว้

5.         ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมายเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัท

6.         การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
              (1)        หน่วยงานราชการหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายเช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร
              (2)        ตัวแทนผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น
              –          ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสารโรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
              –          ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาใดๆ
              (3)        ผู้รับโอนสิทธิหน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทนเช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ โอนทรัพย์สิน โอนหรือขายหนี้ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นต้น

7.         สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1        สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1)        สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
             
ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัทในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจได้รับความสะดวกในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชั่นของบริษัทน้อยลง
(2)        สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
             
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทได้จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมบริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลที่ท่านขอตามดุลยพินิจของบริษัทหากท่านขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายชุด บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการได้ตามสมควร
(3)        สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
             (ก)        ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
             (ข)        ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงเว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
(4)        สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object)
             
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เราจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่เรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่สำคัญยิ่งกว่าประโยชน์และสิทธิของท่านหรือเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อ
การก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(5)        สิทธิในการลบ (Right to Erasure)
             
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุบางประการได้เว้นแต่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(6)        สิทธิในการระงับการประมวลผล (Right to Restriction of Processing)
             
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้เมื่อท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่เป็นกรณีที่บริษัทไม่สามารถลบข้อมูลนั้นได้เนื่องจากการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือท่านไม่ประสงค์จะให้บริษัทลบข้อมูลดังกล่าว
(7)        สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
             
บริษัทพยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองท่านมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.2        ช่องทางการใช้สิทธิ
             
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
             –          การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น)
             –          ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ตามข้อ 10 ด้านล่างอย่างไรก็ตาม หากเราปฏิเสธคำขอของท่านเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย
7.3        ระยะเวลาการดำเนินการ
             
บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากได้รับคำขอที่สมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบโดยครบถ้วนจนกระทั่งเมื่อมีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกประมวลผลอยู่หรือท่านอาจได้รับการติดต่อจากบริษัท ณ วันที่ท่านยื่นคำขอมา

8          นโยบายคุกกี้

8.1        เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์ม บริษัทอาจใส่คุกกี้ไว้ในบราวเซอร์ของท่าน
8.2        คุกกี้ หมายถึง ไฟล์ดิจิตอลขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขซึ่งบริษัทจัดเก็บไว้บนบราวเซอร์หรือฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านคุกกี้ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งได้ส่งเข้ามาในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
8.3        วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้
             (1)        เพื่อเปิดการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ
             (2)        เพื่อทำการวิเคราะห์
             (3)        เพื่อบันทึกความชอบของท่าน
             (4)        เพื่อให้สามารถส่งโฆษณาและโฆษณาที่อิงตามพฤติกรรม
8.4        บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบุคคลที่สาม (เช่น เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์) อาจใช้คุกกี้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมการใช้คุกกี้ดังกล่าว คุกกี้ดังกล่าวมักจะทำให้แพลตฟอร์มของบริษัทและโฆษณาที่แสดงบนแพลตฟอร์มของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้นและทำให้สามารถพัฒนาการทำงานของแพลตฟอร์มของบริษัทได้
8.5        ท่านสามารถลบคุกกี้โดยใช้ฟังก์ชั่นลบข้อมูลบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือเว็บบราวเซอร์ของท่านซึ่งจะทำให้ท่านสามารถปฏิเสธการติดต่อคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

9.         มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

9.1        การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
             
บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

10.        รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
สถานที่ติดต่อ:     ที่ทำการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Office) เลขที่ 926 โครงการบล็อก 28 อาคารซี ชั้น 3 ซอยจุฬา 7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล:                 dpo@startdee.com
อย่างไรก็ดี ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบหรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.        การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากนโยบายนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัททั้งนี้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขของบริษัท

ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565