คอร์สเรียนสด

ภาษาอังกฤษออนไลน์

เน้นการสื่อสารที่ใช้ได้จริง

คอร์สเรียนสดภาษาอังกฤษออนไลน์

เน้นการสื่อสารที่ใช้ได้จริง

สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา
และคุณครูชาวไทย

หลักสูตรที่รับรองโดย

หลักสูตรระยะเวลา 3 เดือน

ราคาเริ่มต้น 2,300 บาท

ออกใบรับรองการเรียน ฟรี!
placement test

ฟรี! สอบวัดระดับ

ทดสอบระดับภาษาของคุณ ฟังคำแนะนำหลักสูตรจากเราได้เลย
*โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องคุณจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

หลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษา
จาก English Academy By StartDee

vocabulary

Dual-Teacher
Model

ทุกคลาสเรียนสอนโดยคุณครู
ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา ควบคู่
ไปกับคุณครูชาวไทย
vocabulary

Cambridge
Curriculum

หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
vocabulary

Interactive Online
Classes

คลาสเรียนสดออนไลน์แบบกลุ่มที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในห้องเรียนมากที่สุด
vocabulary

Safe Space

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่
เปิดกว้าง เป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่
ผู้เรียนในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับตลอดหลักสูตร

Online Live Classes

คลาสเรียนสดออนไลน์แบบกลุ่ม สอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา ควบคู่ไปกับคุณครูชาวไทย

World-Class Curriculum

หลักสูตรอิงตามระบบมาตรฐาน CEFR และได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) สหราชอาณาจักร

Quiz

แบบทดสอบ เสริมความเข้าใจได้ตลอดเวลา

E-Book

สื่อการเรียนรู้ส่งตรงจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) ในรูปแบบของ E-Book ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

Certificate

เกียรติบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรโดย English Academy by StartDee

Study Report

รายงานผลคะแนนแบบทดสอบเมื่อจบคอร์ส เพื่อแสดงพัฒนาการของผู้เรียน

ครอบคลุมด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย (Level 1-3)

English Academy มีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับทุกช่วงอายุตั้งแต่ 7 - 45 ปี

7-10 ปี
Runner
11-14 ปี
Sprinter
15-17 ปี
Ranger
18-45 ปี
Explorer
หลักสูตร
Runner Level 1
 • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและ Grammar ที่จำเป็น
 • การแนะนำตัว
 • ถามตอบเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
 • การเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆ
หลักสูตร
Runner Level 2
 • เรียนรู้บทสนทนา และ Grammar ที่หลากหลาย
 • การพูดคุยเรื่อง อากาศ เสื้อผ้า เทคโนโลยี เรื่องของอนาคต อาชีพต่างๆ
 • ฝึกสนทนาผ่าน Tense และคำกริยาช่วยอย่าง should, must, have to
หลักสูตร
Runner Level 3
 • เรียนรู้คำศัพท์และ Grammar ที่ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
 • ฝึกสนทนาในสถานการณ์สมุติต่างๆ เช่น การให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ
 • สอดแทรก grammar อย่าง Tenses, If Clause และ Passive Voice
หลักสูตร
Runner Level 1
 • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและ Grammar ที่จำเป็น
 • การแนะนำตัว
 • ถามตอบเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
 • การเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆ
หลักสูตร
Runner Level 2
 • เรียนรู้บทสนทนา และ Grammar ที่หลากหลาย
 • การพูดคุยเรื่อง อากาศ เสื้อผ้า เทคโนโลยี เรื่องของอนาคต อาชีพต่างๆ
 • ฝึกสนทนาผ่าน Tense และคำกริยาช่วยอย่าง should, must, have to
หลักสูตร
Runner Level 3
 • เรียนรู้คำศัพท์และ Grammar ที่ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
 • ฝึกสนทนาในสถานการณ์สมุติต่างๆ เช่น การให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ
 • สอดแทรก grammar อย่าง Tenses, If Clause และ Passive Voice
หลักสูตร
Sprinter Level 1
 • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและ Grammar ที่จำเป็น
 • ฝึกสนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรก เสื้อผ้า รวมไปถึงการพูดถึงความชอบ (like, prefer, enjoy)
 • การบรรยายสิ่งของต่าง ๆ ผ่าน Grammar อย่าง Countable และ Uncountable noun คำบอกปริมาณ หรือ Tenses
หลักสูตร
Sprinter Level 2
 • เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เทคโนโลยี สถานการณ์ทั่วโลก
 • สอดแทรก Grammar อย่าง Preference, Tense, If clause และ Modal verbs
หลักสูตร
Sprinter Level 3
 • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ฝึกบทสนทนาผ่านประโยคให้กำลังใจ ขออนุญาติ ฯลฯ
 • สอดแทรก Grammar ที่สำคัญอย่าง Present perfect, การใช้ had better หรือ ought to
หลักสูตร
Sprinter Level 1
 • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและ Grammar ที่จำเป็น
 • ฝึกสนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรก เสื้อผ้า รวมไปถึงการพูดถึงความชอบ (like, prefer, enjoy)
 • การบรรยายสิ่งของต่าง ๆ ผ่าน Grammar อย่าง Countable และ Uncountable noun คำบอกปริมาณ หรือ Tenses
หลักสูตร
Sprinter Level 2
 • เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เทคโนโลยี สถานการณ์ทั่วโลก
 • สอดแทรก Grammar อย่าง Preference, Tense, If clause และ Modal verbs
หลักสูตร
Sprinter Level 3
 • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ฝึกบทสนทนาผ่านประโยคให้กำลังใจ ขออนุญาติ ฯลฯ
 • สอดแทรก Grammar ที่สำคัญอย่าง Present perfect, การใช้ had better หรือ ought to
หลักสูตร
Ranger Level 1
 • เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
 • บทสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว งานอดิเรก โซเชียลมีเดีย
 • สอดแทรก Grammar อย่าง Adverbs of frequency, be going to และ verbs to tell preference
หลักสูตร
Ranger Level 2
 • เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครัวเรือน สุขภาพ การเขียน blog
 • สนทนาเรื่องการท่องเที่ยว และการพัฒนาตนเอง
 • สอดแทรก Grammar อย่าง Tenses, Modal verbs, If clause และ Phrasal Verbs
หลักสูตร
Ranger Level 3
 • เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อน การท่องเที่ยว
 • สนทนาผ่านประเด็นสนุก ๆ เช่น การรีวิวผลิตภัณฑ์ สื่อความบันเทิง ฯลฯ
 • สอดแทรก Grammar อย่าง Tenses, Relative clause, Gerund, Infinitives
หลักสูตร
Ranger Level 1
 • เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
 • บทสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว งานอดิเรก โซเชียลมีเดีย
 • สอดแทรก Grammar อย่าง Adverbs of frequency, be going to และ verbs to tell preference
หลักสูตร
Ranger Level 2
 • เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครัวเรือน สุขภาพ การเขียน blog
 • สนทนาเรื่องการท่องเที่ยว และการพัฒนาตนเอง
 • สอดแทรก Grammar อย่าง Tenses, Modal verbs, If clause และ Phrasal Verbs
หลักสูตร
Ranger Level 3
 • เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อน การท่องเที่ยว
 • สนทนาผ่านประเด็นสนุก ๆ เช่น การรีวิวผลิตภัณฑ์ สื่อความบันเทิง ฯลฯ
 • สอดแทรก Grammar อย่าง Tenses, Relative clause, Gerund, Infinitives
หลักสูตร
Explorer Level 1
 • เรียนรู้คำศัพท์และ Grammar พื้นฐานสำหรับชีวิตทั่วไป
 • คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน ประโยคในการนำเสนอ ประชุม หรือแก้ไขปัญหาในการทำงาน การสัมภาษณ์ การหา connection ต่าง ๆ
หลักสูตร
Explorer Level 2
 • เรียนรู้คำศัพท์และ Grammar เกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอก สภาพอากาศ อาหาร
 • บทสนทนาเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ การเขียน email และการนำเสนองานในรูปแบบเชิงตัวเลข
หลักสูตร
Explorer Level 3
 • เรียนรู้คำศัพท์และ Grammar ผ่านหัวข้อเรื่องนิสัย การถามทาง/บอกทาง การทำความรู้จักผู้คน ฯลฯ
 • บทสนทนาเกี่ยวกับ การเรียบเรียงไอเดียในการนำเสนองาน การโฆษณาสินค้า และประเด็นต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน
หลักสูตร
Explorer Level 1
 • เรียนรู้คำศัพท์และ Grammar พื้นฐานสำหรับชีวิตทั่วไป
 • คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน ประโยคในการนำเสนอ ประชุม หรือแก้ไขปัญหาในการทำงาน การสัมภาษณ์ การหา connection ต่าง ๆ
หลักสูตร
Explorer Level 2
 • เรียนรู้คำศัพท์และ Grammar เกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอก สภาพอากาศ อาหาร
 • บทสนทนาเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ การเขียน email และการนำเสนองานในรูปแบบเชิงตัวเลข
หลักสูตร
Explorer Level 3
 • เรียนรู้คำศัพท์และ Grammar ผ่านหัวข้อเรื่องนิสัย การถามทาง/บอกทาง การทำความรู้จักผู้คน ฯลฯ
 • บทสนทนาเกี่ยวกับ การเรียบเรียงไอเดียในการนำเสนองาน การโฆษณาสินค้า และประเด็นต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

น้องImmie

Sprinter 1
I have fun in every class at English Academy. The teachers are genius and the activities in class are various.

น้องครีม

Ranger 1
จากที่เคยเจอฝรั่งแล้วเดินหนี หลังเรียนที่นี่ ไม่เดินหนีฝรั่งแล้ว! เรียนแล้วรู้สึกคุ้ม เพราะคลาสเยอะมาก สำเนียงครูฝรั่งฟังง่าย ถ้าไม่เข้าใจก็มีครูไทยช่วยแปล

น้องธีร์

Ranger 1
เป็นที่เรียนพิเศษที่สนุกมาก สอนเข้าใจมาก ทำให้ตื่นเต้นอยากคุยกับชาวต่างชาติ

น้องปาล์มมี่

Ranger 1
ไม่กลัวที่จะพูดผิดเลยเพราะคุณครู friendly มาก มีกิจกรรมให้ทำ
ทุกอาทิตย์ พี่ ๆ staff ก็ดูแลดีมาก
เลย

คุณแม่น้องเจนี่

Sprinter 3
ลูกบอกว่า ชอบมาก แม่ก็เห็นความมั่นใจ ของลูกที่เพิ่มขึ้น เรียนที่นี่เกินความ คาดหวังมาก ชอบฟังสำเนียงครูอเมริกัน ครูไทยก็สำเนียงดีมาก เนื้อหาใช้ได้จริง คำศัพท์ก็ร่วมสมัย

คุณแม่น้องพลอย

Sprinter 1
ไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียน เรียน ออนไลน์ที่นี่ได้เลย เรียนกับครูที่นี่ ไม่ต้องท่องจำ ได้พูดถามตอบตลอด

รายละเอียดแพ็กเกจ

2,300 บาท

คลาสเรียนกับครูไทย
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
คลาสเรียนกับครูต่างชาติ
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด
ตลอด 2 เดือน
English Club
คลาสสนทนาภาษาอังกฤษกับ
ครูต่างชาติ 3 ครั้ง/คอร์ส

3,700 บาท

คลาสเรียนกับครูไทย
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
คลาสเรียนกับครูต่างชาติ
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด
ตลอด 2 เดือน
English Club
คลาสสนทนาภาษาอังกฤษกับ
ครูต่างชาติ 3 ครั้ง/คอร์ส
สุดคุ้ม

5,500 บาท

คลาสเรียนกับครูไทย
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
คลาสเรียนกับครูต่างชาติ
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด
ตลอด 2 เดือน
English Club
คลาสสนทนาภาษาอังกฤษกับ
ครูต่างชาติ 12 ครั้ง/คอร์ส
หมายเหตุ:  หลังจากคลิกสมัครเรียน โปรดลงทะเบียนกับ StartDee ก่อนดำเนินการต่อ / คุณจะได้เลือกโปรแกรมและ ระดับของเนื้อหาในภายหลัง โปรดอ้างอิงรายละเอียดข้อมูลจากเว็บไซต์เป็นหลัก

2,300 บาท

คลาสเรียนกับครูไทย
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
คลาสเรียนกับครูต่างชาติ
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด
ตลอด 2 เดือน
English Club
คลาสสนทนาภาษาอังกฤษกับ
ครูต่างชาติ 3 ครั้ง/คอร์ส

3,700 บาท

คลาสเรียนกับครูไทย
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
คลาสเรียนกับครูต่างชาติ
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด
ตลอด 2 เดือน
English Club
คลาสสนทนาภาษาอังกฤษกับ
ครูต่างชาติ 3 ครั้ง/คอร์ส
สุดคุ้ม

5,500 บาท

คลาสเรียนกับครูไทย
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
คลาสเรียนกับครูต่างชาติ
คลาสเรียนสด 24 ครั้ง
ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด
ตลอด 2 เดือน
English Club
คลาสสนทนาภาษาอังกฤษกับ
ครูต่างชาติ 12 ครั้ง/คอร์ส
หมายเหตุ:  หลังจากคลิกสมัครเรียน โปรดลงทะเบียนกับ StartDee ก่อนดำเนินการต่อ / คุณจะได้เลือกโปรแกรมและ ระดับของเนื้อหาในภายหลัง โปรดอ้างอิงรายละเอียดข้อมูลจากเว็บไซต์เป็นหลัก

แพ็กเกจใหม่ สุดพิเศษ!

Private Classroom

คลาสเรียนสด กับครูชาวไทยแบบกลุ่มเล็ก สำหรับเพื่อน ๆ
ที่จะมาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แบบส่วนตัว จำกัดเพียง 2-4 คนต่อคลาส

คลาสเรียนสดกับครูต่างชาติ

24 ครั้ง (ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด)

คลาสเรียนกับครูไทย
แบบส่วนตัว

24 ครั้ง (จำกัดเพียง 2-4 คน)
Private

English Club

คลาสสนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ 12 ครั้ง / คอร์ส

สมัครวันนี้ ในราคาเพียง 24,900 บาท

(ราคานี้สามารถเรียนได้ 2-4 คน เหลือเพียง 6,225 บาท/คน)

กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิพิเศษและสมัครเรียนก่อนใคร

คลิก
ทางสถาบันจะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล
และประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณที่ให้ความสนใจในหลักสูตรของ English Academy
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ตารางเรียน

RUNNER

อายุ 7 - 10 ปี

Level 1

ส.  อา.
13.30 - 15.00 น.

Level 2

ส.  อา.
16.00 - 17.30 น.

Level 3

พ.  พฤ.
17.30 - 19.00 น.

English Club

จ.
18.30 - 19.10 น.
เริ่มเรียนวันที่ 17 ตุลาคม - 10 มกราคม 2566

SPRINTER

อายุ 11 - 14 ปี

Level 1

พ.  พฤ.
17.30 - 19.00 น.

Level 2

ส.  อา.
14.30 - 16.00 น.

Level 3

พ.  พฤ.
18.30 - 20.00 น.

English Club

ศ.
18.30 - 19.10 น.
เริ่มเรียนวันที่ 17 ตุลาคม - 10 มกราคม 2566

RANGER

อายุ 15 - 17 ปี

Level 1

พ.  พฤ.
18.30 - 20.00 น.

Level 2

พ.  พฤ.
19.30 - 21.00 น.

Level 3

พ.  พฤ.
19.30 - 21.00 น.

English Club

ศ.
17.30 - 18.10 น.
เริ่มเรียนวันที่ 17 ตุลาคม - 10 มกราคม 2566

EXPLORER

อายุ 18 ปีขึ้นไป

Level 1

ส. อา.
9.00 - 10.30 น.

Level 2

ส. อา.
10.00 - 11.30 น.

Level 3

ส. อา.
11.00 - 12.30 น.

English Club

ศ.
19.30 - 20.10 น.
เริ่มเรียนวันที่ 17 ตุลาคม - 10 มกราคม 2566
สำหรับผู้ปกครอง
รับสิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
ทางสถาบันจะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล
และประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณที่ให้ความสนใจในหลักสูตรของ English Academy
Oops! Something went wrong while submitting the form.