เตรียมตัวสอบ ภาษาอังกฤษ
กับ StartDee ติวเน้น ๆ
พร้อมทบทวนบทเรียน
กับคลิปสุดสนุก

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เตรียมตัวสอบ ภาษาอังกฤษ 
กับ StartDee ติวเน้น ๆ
พร้อมทบทวนบทเรียน
กับคลิปสุดสนุก

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เรียนภาษาอังกฤษกับ StartDee ดียังไง ?

เรียนภาษาอังกฤษกับ
StartDee ดียังไง ?

 • เนื้อหาครบทุกระดับชั้น ทั้งภาษาอังกฤษสำหรับชั้น ป.4 - ป.6 และ ม.1 - ม.6 Grammar, Vocab จัดเต็ม แถมด้วย English Tips !
 • ตะลุยข้อสอบ O-NET 10 ปีย้อนหลัง และ GAT ภาษาอังกฤษสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • วิดีโอแอนิเมชันช่วยให้เห็นภาพ เข้าใจง่าย
  ภายใน 15 นาที
 • ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์ อยู่ที่ไหน
  ก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • สรุปบทเรียนรูปแบบอินโฟกราฟิก
  อ่านเพลิน ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม ถึงมัธยมปลาย
ทดสอบความเข้าใจด้วย
โจทย์และข้อสอบ
คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย
ละเอียดท้ายบทเรียน
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียนรูปแบบ
อินโฟกราฟิก อ่านเพลิน
ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบทุกระดับชั้น
ทั้งภาษาอังกฤษสำหรับชั้น
ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.6 Grammar, Vocab จัดเต็ม แถมด้วย English Tips!
ตะลุยข้อสอบ
O-NET 10 ปีย้อนหลัง และ
GAT ภาษาอังกฤษ
สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิดีโอแอนิเมชันช่วยให้เห็นภาพ
เข้าใจง่าย ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียน
รูปแบบอินโฟกราฟิก
อ่านเพลิน ทบทวนง่าย

เนื้อหาฮิตครบทุกบทเรียน

Grammar
A / An
ป.ปลาย
Grammar
Adjective Order
ม.ต้น
Grammar
Parts of Speech
ม.ปลาย

คุณครูประจำวิชา

ครูหน่อย
สุธัญญา จีนา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
ครูเดียร์
วรัญญา เกียงเอีย
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูโฟม
กิตติศักดิ์ โพธิสุทธิ์กุล
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูเล้ง
ภัทรชนน สกุลคู
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครนุ๊ก
ริญญารัตน์ นันทจรรยาวัชร์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูกวาง
วาสนา เมธีกุล
ปริญญาตรี
วทบ.พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ครูไอซ์
ปรีชา เพทายวิราพันธ์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูประจำวิชา

ครูขิม
ลภัสวีณ์ นิลมานัตต์
ปริญญาโท International Political Economy, London School of Economics
ครูปุ๋งปิ๋ง
ตนุภัทร มงคลสิริจันทร์
ปริญญาตรี คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูไอซ์
พรพรรณ คงสนทนา
ปริญญาโท ศึกษา สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูดิว
กุสุมา เลี้ยงเสริมสุข
Bachelor of Arts Program in International Studies
(ASEAN-China)(International Program),Thammasat University
ครูอุ๋มอิ๋ม
ภาสินี ทองดี
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูจุ๊บ
ปภาวรินทร์ สุขยิ่ง
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขามัธยมศึกษา
เอกอังกฤษ-ฝรั่งเศส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูประจำวิชา

 • ครูขิม ลภัสวีณ์ นิลมานัตต์
  ปริญญาโท International Political Economy, London School of Economics
 • ครูปุ๋งปิ๋ง ตนุภัทร มงคลสิริจันทร์
  ปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูไอซ์ พรพรรณ คงสนทนา
  ปริญญาโท ศึกษา สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูดิว กุสุมา เลี้ยงเสริมสุข
  Bachelor of Arts Program in International Studies
  (ASEAN-China)(International Program),Thammasat University
 • ครูอุ๋มอิ๋ม ภาสินี ทองดี
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูจุ๊บ ปภาวรินทร์ สุขยิ่ง
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
  สาขามัธยมศึกษา เอกอังกฤษ-ฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลดเลย

กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อรับรายละเอียดและส่วนลด

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.