สูตรเคมีเยอะแค่ไหน
ก็ทำข้อสอบได้ดี
เรียน เคมี กับ StartDee
ครบทั้งโจทย์ทั้งสรุป

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

สูตรเคมีเยอะแค่ไหน
ก็ทำข้อสอบได้ดี
เรียน เคมี กับ StartDee
ครบทั้งโจทย์ทั้งสรุป

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เรียนเคมีกับ StartDee ดียังไง ?

เรียนเคมีกับ
StartDee ดียังไง ?

 • เนื้อหาครบ ทบทวนง่ายทุกระดับชั้น
  ตั้งแต่ ม.4-ม.6
 • ทดสอบความเข้าใจด้วยโจทย์และข้อสอบเคมีพร้อมเฉลยละเอียดท้ายบทเรียน
 • สอนสนุก เข้าใจง่าย ภายใน 15 นาที
 • ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์ อยู่ที่ไหน
  ก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • สรุปบทเรียนรูปแบบอินโฟกราฟิก
  อ่านเพลิน ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม ถึงมัธยมปลาย
ทดสอบความเข้าใจด้วย
โจทย์และข้อสอบ
คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย
ละเอียดท้ายบทเรียน
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียนรูปแบบ
อินโฟกราฟิก อ่านเพลิน
ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย
ทุกระดับชั้นตั้งแต่ ม.4-ม.6
ทดสอบความเข้าใจด้วยโจทย์และข้อสอบเคมีพร้อมเฉลยละเอียดท้ายบทเรียน
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียน
รูปแบบอินโฟกราฟิก
อ่านเพลิน ทบทวนง่าย

เนื้อหาฮิตครบทุกบทเรียน

ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
ม.ปลาย
สารละลาย
ความเข้มข้นของสารละลาย
ม.ปลาย
ลัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต
ความหมายของพันธะเคมีและกฎออกเตต
ม.ปลาย

คุณครูประจำวิชา

ครูหน่อย
สุธัญญา จีนา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
ครูเดียร์
วรัญญา เกียงเอีย
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูโฟม
กิตติศักดิ์ โพธิสุทธิ์กุล
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูเล้ง
ภัทรชนน สกุลคู
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครนุ๊ก
ริญญารัตน์ นันทจรรยาวัชร์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูกวาง
วาสนา เมธีกุล
ปริญญาตรี
วทบ.พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ครูไอซ์
ปรีชา เพทายวิราพันธ์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูประจำวิชา

ครูดาด้า
ธวัลรัตน์ จันทร์ศิริ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ 1
ครูณัฐ
ณัฐกร อุปถัมภ์
ปริญญาโท ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูพั้นช์
ภควัต ชูสุทธิ์
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ 2

คุณครูประจำวิชา

 • ครูดาด้า ธวัลรัตน์ จันทร์ศิริ
  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
 • ครูณัฐ ณัฐกร อุปถัมภ์ปริญญาโท ภาควิชาเคมี
  คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูพั้นช์ ภควัต ชูสุทธิ์
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลดเลย

กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อรับรายละเอียดและส่วนลด

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.