เรียน ฟิสิกส์
ม.4, ม.5, ม.6
พร้อมสรุปสูตร ตะลุยโจทย์
และข้อสอบ กับ StartDee

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เรียน ฟิสิกส์ 
ม.4, ม.5, ม.6 พร้อม
สรุปสูตร ตะลุยโจทย์
และข้อสอบ กับ StartDee

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เรียนฟิสิกส์กับ StartDee ดียังไง ?

เรียนฟิสิกส์กับ
StartDee ดียังไง ?

 • เนื้อหาครบ พร้อมสอนตีโจทย์ฟิสิกส์
  อย่างละเอียด และยังมีข้อสอบฟิสิกส์
  ท้ายบทเรียนให้ได้ฝึกกัน
 • ตะลุยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลัง และทำโจทย์เน้น ๆ ครบทุกระดับชั้น
 • วิดีโอแอนิเมชันช่วยให้เห็นภาพ
  เข้าใจง่ายภายใน 15 นาที
 • ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์ อยู่ที่ไหน
  ก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • สรุปบทเรียนรูปแบบอินโฟกราฟิก
  อ่านเพลิน ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม ถึงมัธยมปลาย
ทดสอบความเข้าใจด้วย
โจทย์และข้อสอบ
คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย
ละเอียดท้ายบทเรียน
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียนรูปแบบ
อินโฟกราฟิก อ่านเพลิน
ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ พร้อมสอน
ตีโจทย์ฟิสิกส์อย่างละเอียด
และยังมีข้อสอบฟิสิกส์
ท้ายบทเรียนให้ได้ฝึกกัน
ตะลุยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลัง และทำโจทย์เน้น ๆ ครบทุกระดับชั้น
วิดีโอแอนิเมชัน
ช่วยให้เห็นภาพ เข้าใจง่าย ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียน
รูปแบบอินโฟกราฟิก
อ่านเพลิน ทบทวนง่าย

เข้าใจเนื้อหา แถมทำโจทย์ฟิสิกส์ได้ !

โมเมนตัมและการชน
โมเมนตัมและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
ม.ปลาย
แรงไฟฟ้า
การเกิดกระแสไฟฟ้าและแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
ม.ปลาย
ของเหลวและความดัน
ความดันในของเหลว
ม.ปลาย

คุณครูประจำวิชา

ครูหน่อย
สุธัญญา จีนา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
ครูเดียร์
วรัญญา เกียงเอีย
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูโฟม
กิตติศักดิ์ โพธิสุทธิ์กุล
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูเล้ง
ภัทรชนน สกุลคู
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครนุ๊ก
ริญญารัตน์ นันทจรรยาวัชร์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูกวาง
วาสนา เมธีกุล
ปริญญาตรี
วทบ.พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ครูไอซ์
ปรีชา เพทายวิราพันธ์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูประจำวิชา

ครูซู
ธนกฤติ สุหลง
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูปลา
ปราณี หรรษคุณาชัย
ปริญญาโท คณะวิทยาศาตร์
สาขาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูเฟิร์น
สุวิชญา เศรษฐหิรัญ
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณครูประจำวิชา

 • ครูซู ธนกฤติ สุหลง
  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
  สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูปลา ปราณี หรรษคุณาชัย
  ปริญญาโท คณะวิทยาศาตร์
  สาขาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูเฟิร์น สุวิชญา เศรษฐหิรัญ
  ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
  ภาควิชาฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย.เกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลดเลย

กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อรับรายละเอียดและส่วนลด

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.