เรียนครบทุกระบบของร่างกาย
พร้อมลุยข้อสอบชีววิทยา
กับ StartDee

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เรียนครบทุกระบบของร่างกาย
พร้อมลุยข้อสอบชีววิทยา 
กับ StartDee

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เรียนชีววิทยากับ StartDee ดียังไง ?

เรียนชีววิทยากับ
StartDee ดียังไง ?

 • เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย ทุกเนื้อหาระดับมัธยมปลาย
 • ทดสอบความเข้าใจด้วยโจทย์และข้อสอบชีววิทยาพร้อมเฉลยละเอียดท้ายบทเรียน
 • สอนสนุก เข้าใจง่าย ภายใน 15 นาที
 • ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์ อยู่ที่ไหน
  ก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • สรุปบทเรียนรูปแบบอินโฟกราฟิก
  อ่านเพลิน ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม ถึงมัธยมปลาย
ทดสอบความเข้าใจด้วย
โจทย์และข้อสอบ
คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย
ละเอียดท้ายบทเรียน
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียนรูปแบบ
อินโฟกราฟิก อ่านเพลิน
ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย
ทุกเนื้อหาระดับมัธยมปลาย
ทดสอบความเข้าใจด้วยโจทย์
และข้อสอบชีววิทยา
พร้อมเฉลยละเอียด
ท้ายบทเรียน
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียน
รูปแบบอินโฟกราฟิก
อ่านเพลิน ทบทวนง่าย

เนื้อหาฮิตครบทุกบทเรียน

การสังเคราะห์ด้วยแสง
องค์ประกอบและกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ม.ปลาย
การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์
ม.ปลาย
สารพันธุกรรม
การค้นพบสารพันธุกรรม
ม.ปลาย

คุณครูประจำวิชา

ครูหน่อย
สุธัญญา จีนา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
ครูเดียร์
วรัญญา เกียงเอีย
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูโฟม
กิตติศักดิ์ โพธิสุทธิ์กุล
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูเล้ง
ภัทรชนน สกุลคู
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครนุ๊ก
ริญญารัตน์ นันทจรรยาวัชร์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูกวาง
วาสนา เมธีกุล
ปริญญาตรี
วทบ.พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ครูไอซ์
ปรีชา เพทายวิราพันธ์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูประจำวิชา

ครูติ๊ก
หฤษฎ์ ยวงมณี
Master of Research in Molecular Plant and Microbial Sciences, Imperial College London
ครูเบบี้
ธัญญาณี โชคกาญจนกุล
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ศึกษา
เอกเดี่ยวชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครูโฟม
ชญานิน พลอินต๊ะ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ศึกษา
เอกเดี่ยวชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครูฟิล์ม
จุฬามณี พลสนอง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ศึกษา
เอกเดี่ยวชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครูฟิล์ม
ธนพร พิมพ์อุบล
Master of Science Program in Science and Technology Education (International Program), Institute for Innovative Learning, Mahidol University

คุณครูประจำวิชา

 • ครูติ๊ก หฤษฎ์ ยวงมณี
  Master of Research in Molecular Plant and Microbial Sciences, Imperial College London
 • ครูเบบี้ ธัญญาณี โชคกาญจนกุล
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ศึกษา
  เอกเดี่ยวชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ครูโฟม ชญานิน พลอินต๊ะ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ศึกษา
  เอกเดี่ยวชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ครูฟิล์ม จุฬามณี พลสนอง
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ศึกษา
  เอกเดี่ยวชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ครูฟิล์ม ธนพร พิมพ์อุบล
  Master of Science and Technology Education, Institute for Innovative Learning, Mahidol University

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลดเลย

กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อรับรายละเอียดและส่วนลด

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.