เรียน วิทยาศาสตร์
สำหรับชั้นประถม ป.4, ป.5, ป.6
และมัธยม ม.1, ม.2, ม.3
กับ StartDee

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เรียน วิทยาศาสตร์ 
สำหรับชั้นประถม ป.4, ป.5, ป.6
และมัธยมต้น ม.1, ม.2, ม.3
กับ StartDee

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เรียนวิทยาศาสตร์กับ StartDee ดียังไง ?

เรียนวิทยาศาสตร์ศาสตร์กับ
StartDee ดียังไง ?

 • เนื้อหาครบ ทบทวนง่ายทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมถึงมัธยมต้น
 • ทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตร พร้อมแบบฝึกหัดระหว่างบทและท้ายบท เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น
 • วิดีโอแอนิเมชันช่วยให้เห็นภาพ เข้าใจง่ายภายใน 15 นาที
 • ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์ อยู่ที่ไหน
  ก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • สรุปบทเรียนรูปแบบอินโฟกราฟิก
  อ่านเพลิน ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม ถึงมัธยมปลาย
ทดสอบความเข้าใจด้วย
โจทย์และข้อสอบ
คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย
ละเอียดท้ายบทเรียน
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียนรูปแบบ
อินโฟกราฟิก อ่านเพลิน
ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย
ทุกระดับชั้นตั้งแต่
ประถมถึงมัธยมต้น
ทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตร
พร้อมแบบฝึกหัด
ระหว่างบทและท้ายบท
เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น
วิดีโอแอนิเมชันช่วยให้เห็นภาพ
เข้าใจง่าย ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียน
รูปแบบอินโฟกราฟิก
อ่านเพลิน ทบทวนง่าย

เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกระดับชั้น !

ดวงจันทร์ของเรา
ป.ปลาย
ระบบอวัยวะ
ความสำคัญและประเภทของระบบอวัยวะ
ม.ต้น

คุณครูประจำวิชา

ครูหน่อย
สุธัญญา จีนา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
ครูเดียร์
วรัญญา เกียงเอีย
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูโฟม
กิตติศักดิ์ โพธิสุทธิ์กุล
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูเล้ง
ภัทรชนน สกุลคู
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครนุ๊ก
ริญญารัตน์ นันทจรรยาวัชร์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูกวาง
วาสนา เมธีกุล
ปริญญาตรี
วทบ.พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ครูไอซ์
ปรีชา เพทายวิราพันธ์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูประจำวิชา

ครูเจิน
ฐาปนี ฤทธิ์เกิด
International Master Program in Educational Leadership and Policy (Comparative Education), Beijing Normal University, China
ครูกาย
ปารินทร์ ชวลิต
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูเอ๋ย
พัทรพิมล ฉิมมะ
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูประจำวิชา

 • ครูเจิน ฐาปนี ฤทธิ์เกิด
  International Master Program in Educational Leadership and Policy (Comparative Education), Beijing Normal University, China
 • ครูกาย ปารินทร์ ชวลิต
  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูเอ๋ย พัทรพิมล ฉิมมะ
  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลดเลย

กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อรับรายละเอียดและส่วนลด

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.