ตะลุยข้อสอบ ภาษาไทย
พร้อมเรียนตามหลักสูตรทุกระดับชั้นกับ StartDee

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

ตะลุยข้อสอบ ภาษาไทย 
พร้อมเรียนตามหลักสูตร
ทุกระดับชั้นกับ StartDee

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด

เรียนภาษาไทยกับ StartDee ดียังไง ?

เรียนภาษาไทยกับ
StartDee ดียังไง ?

 • เนื้อหาครบ ทั้งหลักการใช้ภาษาไทย การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด วรรณคดีและวรรณกรรม
 • ทดสอบความเข้าใจด้วยข้อสอบ
  ท้ายบทเรียน ข้อสอบ O-Net 7 ปีย้อนหลัง และตะลุยโจทย์เน้น ๆ ครบทุกระดับชั้น พร้อมเฉลยละเอียดสุด ๆ
 • วิดีโอแอนิเมชันช่วยให้เห็นภาพ เข้าใจง่ายภายใน 15 นาที
 • ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์ อยู่ที่ไหน
  ก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • สรุปบทเรียนรูปแบบอินโฟกราฟิก
  อ่านเพลิน ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ ทบทวนง่าย ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม ถึงมัธยมปลาย
ทดสอบความเข้าใจด้วย
โจทย์และข้อสอบ
คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย
ละเอียดท้ายบทเรียน
สอนสนุก เข้าใจง่าย
ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียนรูปแบบ
อินโฟกราฟิก อ่านเพลิน
ทบทวนง่าย
เนื้อหาครบ
ทั้งหลักการใช้ภาษาไทย การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด วรรณคดีและวรรณกรรม
ทดสอบความเข้าใจด้วยข้อสอบ
ท้ายบทเรียน ข้อสอบ O-Net 7 ปีย้อนหลัง และตะลุยโจทย์เน้น ๆ ครบทุกระดับชั้น พร้อมเฉลยละเอียดสุด ๆ
วิดีโอแอนิเมชันช่วยให้เห็นภาพ
เข้าใจง่าย ภายใน 15 นาที
ดาวน์โหลดวิดีโอออฟไลน์
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สรุปบทเรียน
รูปแบบอินโฟกราฟิก
อ่านเพลิน ทบทวนง่าย

เนื้อหาฮิตครบทุกบทเรียน

หลักการใช้ภาษา
คำศัพท์สำหรับพระภิกษุและคำสุภาพ
ป.ปลาย
วรรณคดีลำนำ
นิราศภูเขาทอง
ม.ต้น
วรรณคดีและวรรณกรรม
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ม.ปลาย

คุณครูประจำวิชา

ครูหน่อย
สุธัญญา จีนา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
ครูเดียร์
วรัญญา เกียงเอีย
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูโฟม
กิตติศักดิ์ โพธิสุทธิ์กุล
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูเล้ง
ภัทรชนน สกุลคู
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครนุ๊ก
ริญญารัตน์ นันทจรรยาวัชร์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูกวาง
วาสนา เมธีกุล
ปริญญาตรี
วทบ.พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ครูไอซ์
ปรีชา เพทายวิราพันธ์
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูประจำวิชา

ครูหนึ่ง
ธีรศักดิ์ จิระตราชู
ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูดรีม
สิริพัชร์ ชัยกิตติภรณ์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูไตเติ้ล
สันติพงศ์ เร่งประเสริฐ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครูใหม่
ณิชาบูล พ่วงใส
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณครูประจำวิชา

 • ครูหนึ่ง ธีรศักดิ์ จิระตราชู
  ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
  คณะครุศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูดรีม สิริพัชร์ ชัยกิตติภรณ์
  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครูไตเติ้ล สันติพงศ์ เร่งประเสริฐ

  ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ครูใหม่ ณิชาบูล พ่วงใส
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลดเลย

กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อรับรายละเอียดและส่วนลด

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.