นโยบายการคืนเงิน การเปลี่ยนแปลง
และยกเลิกบริการ

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงนโยบายการคืนเงิน การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกบริการ เพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ดังนี้

1. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯพิจารณาคืนเงินค่าบริการแก่ท่านได้เฉพาะในกรณีที่เนื้อหาการเรียนที่ปรากฎในแอปพลิเคชัน (ซึ่งสอดคล้องตามลำดับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) ในขณะที่ท่านสมัครใช้บริการนั้น ไม่มีส่วนใดเลยที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงเหตุในการขอพิจารณาคืนเงินอย่างละเอียดผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัทฯภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ท่านชำระเงินเพื่อใช้บริการ เท่านั้น มิเช่นนั้น บริษัทฯจะไม่รับเรื่องชี้แจงของท่านไว้พิจารณาทุกกรณี

บริษัทฯจะพิจารณาเรื่องชี้แจงของท่านอย่างละเอียด ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่จำเป็น และแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายใน 14 วันทำการนับแต่ได้รับเรื่องชี้แจงดังกล่าว โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินเต็มจำนวน คืนเงินบางส่วน หรือไม่คืนเงินใด ๆ แก่ท่านแล้วแต่กรณี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินกระบวนพิจารณาเรื่องการคืนเงินให้แก่ท่านอย่างสุจริตและเป็นธรรม ผลการพิจารณาของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สุด

2. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

2.1 ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียนที่ได้ระบุไว้เมื่อสมัครสมาชิกเป็นระดับชั้นเรียนอื่นที่มีค่าบริการเทียบเท่ากัน (เช่น เปลี่ยนแปลงจากระดับชั้นประถมศึกษาเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

2.2 ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสมัครสมาชิกที่ได้ทำคำสั่งซื้อไปแล้ว (เช่น การขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสมัครสมาชิกจาก 2 เดือน เป็น 1 เดือน)

3. ในกรณีเป็นการสมัครใช้บริการแบบต่ออายุโดยอัตโนมัติ สำหรับท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ท่านสามารถยกเลิกการต่ออายุโดยอัตโนมัติได้ด้วยตนเองภายใน 24 ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดอายุสมาชิกปัจจุบัน โดยการเข้าสู่หน้าการตั้งค่าบัญชีในแอปสโตร์ของท่าน

ภายหลังจากการยกเลิกดังกล่าว บัญชีผู้ใช้ของท่านจะยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงรอบชำระค่าบริการในเดือนถัดไป อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับค่าบริการในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมา